Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ennesse zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ennesse worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ennesse ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Ennesse, zijn vrijblijvend en Ennesse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ennesse. Ennesse is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ennesse dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, wanneer het geld bij de bank binnen is worden de producten verzonden indien het leveringen binnen Nederland betreft, en ook wanneer het geld bij de bank binnen is worden de producten verzonden indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3. Betaling kan geschieden door vooruit (overschrijving) te betalen.
3.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ennesse bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Ennesse haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste twintig procent (20%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Ennesse om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ennesse gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ennesse.
Artikel 4. Levering

4.1. Bij alle bestellingen zal er € 9,50 euro verzendkosten in rekening worden gebracht, uitgezonderd gevaarlijke vloeistoffen Hiervoor zal een toeslag berekend worden tenzij anders vermeld. Grote stukken (meubilair) worden afgeleverd tot achter de deur, hiervoor wordt een van te voren met u afgesproken bedrag berekend.
4.2. De door Ennesse opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Ennesse, verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1. U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Ennesse geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. Ennesse garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ennesse daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ennesse de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren in de vorm van een tegoedbon.
7.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Ennesse te retourneren na (telefonisch) overleg vooraf. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4. Kleding en aangebroken verpakkingen worden niet retour genomen.
7.5. Ennesse is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan uw apparatuur door ondeskundig gebruik.
7.6. In geval van retouren ontvangt u een tegoedbon, nimmer contanten.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ennesse, dan wel tussen Ennesse en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ennesse, is Ennesse niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ennesse.
Artikel 9. Overmacht

9.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ennesse ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ennesse gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Ennesse kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen

10.1. Indien u aan Ennesse schriftelijk opgave doet van een adres, is Ennesse gerechtigd, aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ennesse schriftelijk opgave doet van een ander adres, waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2. Wanneer door Ennesse gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ennesse deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ennesse in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ennesse vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4. Ennesse is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland